Privacy Regelement


\

Algemeen

ZorgKlaver vindt het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens:

In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om andere gegevens die wij nodig hebben om zo efficiënt mogelijk te werken.

U kunt erop vertrouwen dat de gegevens die wij van u hebben en verkrijgen zorgvuldig bewerkt en beveiligd worden.
Dit betekent dat Zorgklaver u moet informeren over de gegevens die over u worden verzameld, met welk doel en hoe er wordt omgegaan met deze gegevens.

                                           

Hiermee houden wij ons aan de wetten en regels voor privacy.

Onder andere:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;Zorgklaver
De directie van Zorgklaver heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een reglement opgesteld houdende de regels voor registratie van persoonsgegevens en verwerking daarvan. Tevens zijn de rechten van betrokkenen ter zake van de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen.
Binnen ZorgKlaver worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Deze kunnen zowel van cliënten als van medewerkers zijn. Het verzamelen van de gegevens van cliënten is belangrijk voor een goede levering van de zorg en nodig voor de financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en vereisten zoals vastgelegd in onder andere de WLZ , WMO, WBP, WGBO.
Van medewerkers worden personeelsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werkzaam zijn bij ZorgKlaver.
Voor overige dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben om:
- onze nieuwsbrief te verzenden en/ of u uit te nodigen voor interessante seminars;
- u te bereiken als dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
- u de mogelijkheid te geven een account aan te maken als dit nodig is voor onze dienstverlening;
- onze diensten bij u af te leveren;
- declaraties en betalingen te kunnen verrichten;
- te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Afhankelijk van uw zorgvraag of andere vorm van dienstverlening bij Zorgklaver kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt zijn:
- IP adres
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- geboorteplaats
- telefoonnummer
- adresgegevens
- e-mailadres
- financiële gegevens
- kenteken
- BSN nummer
- Pasfoto
- Gezondheidsgegevens

De plichten van Zorgklaver
Voordat de Zorgklaver gegevens mag verzamelen moet eerst bepaald worden voor welk doel of welke doelen dat gedaan wordt:
•De persoonsgegevens mogen slechts voor bepaalde doeleinden worden verzameld.
Gegevens van de cliënt worden verzameld ter ondersteuning en instandhouding van de zorgverlening, het voeren van een doelmatig beheer en beleid en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Gegevens van de medewerker worden verzameld voor het aangaan van een arbeidsrelatie, de uitvoering van een arbeidsovereenkomst en het voldoen aan daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen, het beheer van handelingen, het bieden van faciliteiten, het verlenen van zorg, beveiliging, het interne beheer en de interne communicatie.
•Verdere verwerking binnen Zorgklaver mag niet plaatsvinden op een wijze die niet past binnen deze doeleinden.
•De cliënt moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat er persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij de cliënt dat al weet.
•Alle medewerkers van Zorgklaver zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens.
•Alle persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang.
•De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 1 jaar.Deze bewaartermijn is van toepassing op alle dossiers van cliënten die persoonlijke verzorging en verpleging ontvangen. Van de medewerkers, zorginstellingen en zzp’ers worden de persoonsgegevens bewaard conform de hiervoor opgestelde wettelijke richtlijnen. Dit kan 7 jaar zijn
•Overige klantgegevens zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen worden bewaard op de harde schijf van Zorgklaver.


De rechten als betrokkene
Wat zijn uw rechten als betrokkene:
•Het recht om te weten of persoonsgegevens van cliënt of medewerker verwerkt worden.
•Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
•Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig mocht zijn.
•Het recht van cliënt en medewerker om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens.
•Het recht om vernietiging van medische gegevens te eisen.
•Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.


Verstrekking van gegevens aan derden
De persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan personen die als gevolg van hun taak die gegevens mogen ontvangen. Dit kan zowel binnen als buiten ZorgKlaver plaatsvinden. Het dient wel te passen binnen de oorspronkelijke doelen van het verwerken van gegevens of met toestemming of volgens een wettelijk voorschrift. Voorbeelden zijn: mede zorgbehandelaars, belastingdienst, pensioenfonds, arbodienst, CAK, GGD geaccrediteerde onderzoeksbureaus. Zorgklaver deelt persoonsgegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (dienstverlening) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ter bescherming van uw gegevens sluiten wij met deze derden een (verwerkers)overeenkomst, zodat uw persoonsgegevens veilig blijven.


Bewaren van persoonsgegevens
Zorgklaver bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft gegeven. Zorgklaver houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn, deze is in beginsel zeven jaar. Van deze bewaartermijn kan Zorgklaver afwijken indien dit wettelijk verplicht is

Vernietiging van persoonlijke gegevens
Als de bewaartermijn verstreken is dan wordt het dossier in de versnipperaar gedaan. Alle andere documenten die uitgeprint worden met persoonlijke informatie of kopie van uw legitimatiebewijs, ziekenfonds, rijbewijs en overige documenten worden in de versnipperaar gedaan. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uw persoonlijke informatie niet in de openbaarheid komt.


Online bezoek aan onze website
Zorgklaver gebruikt alleen technische, analytische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en onthoud desgewenst uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van de browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Aangezien wij gegevens van u verwerken, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kunt u sturen naar info@dezorgklaver.nl
Uiteraard willen wij er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, daarom zullen wij hierover contact met u opnemen. Het kan zijn dat wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs zodat wij deze kunnen vergelijken met het identiteitsbewijs dat wij reeds van u hebben. Mochten wij hierom vragen dan zullen wij u ook een instructie geven hoe u de relevante gegevens veilig aan ons kunt verstrekken. Hebben wij dergelijke gegevens niet dan kunnen wij u vragen of u in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van uw privacy. De Zorgklaver zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging
De Zorgklaver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dezorgklaver.nl

Vragen
Mocht u vragen hebben over dit statement of als u andere privacy gerelateerde vragen hebt, dan horen wij dat uiteraard graag!
Telefoonnummer: 085 800 25 18 of info@dezorgklaver.nl